Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOART.store (dalej jako „Regulamin”)

§ 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
– Administrator – firma Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Syta 179a, 03-943 Warszawa
- Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
- Cena – określona w polskich złotych kwota brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w ramach Sklepu oraz akceptuje niniejszy Regulamin
- Kod rabatowy – kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;
– Karta podarunkowa – karta stanowiąca elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu, posiadająca kod i uprawniająca Kupującego do jej realizacji w Sklepie;
- Konsument – Klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
.
- Konto Klienta/Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
– Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru
- Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
- Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
- Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://www.boart.store
- Sprzedawca – firma Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Syta 179a, 03-943 Warszawa, posiadająca numer NIP: 522 001 74 88, Regon 010733670, nr telefonu Biura Obsługi Klienta 797-595-798; adres poczty elektronicznej: info@boart.store ; adres do korespondencji: ul. Mierosławskiego 17/6, 01-633, Warszawa
- Towar – rzecz materialna sprzedawana za pośrednictwem Sklepu, za który kupujący uiszcza określoną cenę;
- Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. Koszty wysyłki;
- Wymagania Techniczne – do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
- Zamówienie – świadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
- Zapowiedź – Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

§2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.boart.store.
Organizatorem Sklepu jest Klementyna Bocheńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Syta 179a, 02-987, Warszawa, NIP: 522 001 74 88, Regon 010733670.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym a Kupującym.
Klientem Sklepu może być osoba fizyczna mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną. Klientem sklepu w szczególności może być Konsument.
Klient ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz może go pobrać, a także sporządzić jego wydruk w każdym czasie.
Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych: dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet; prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa; aktywne konto poczty elektronicznej; przeglądarka obsługująca cookies (tzw. ciasteczka)

§2. Rejestracja w Sklepie

Kupujący może korzystać ze Sklepu:
po dokonaniu rejestracji swojego konta w Sklepie za pośrednictwem udostępnionego formularza przez Sprzedającego. Podczas rejestracji należy podać niezbędne dane oznaczone jako obowiązkowe, zaakceptować Regulamin. Informacje wpisane przez Klienta powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą.
jako „Gość” tj. klient niezarejestrowany, po wypełnienia formularza danych niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptację Regulaminu.
Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu rejestracji danych, określonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub realizację zamówienia w przypadku klientów niezarejestrowanych.
Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, z wyłączeniem wyrażonej zgody przez Kupującego lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek lub żądanie organów ścigania lub innego uprawnionego organu.
Kupujący zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie danych oraz adresu e-mail lub adresu/adresów do dostawy, aktualizując dane w sekcji „Moje konto”, aby kolejne zamówienie, Konto mogło zostać zrealizowane.
Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta w Sklepie, wysyłając wiadomość e-mail nie podając przyczyny z wpisanym tytułem „Usunięcie konta” wysłanego z adresu, który został podany przy Rejestracji Konta. Konto oraz wszelkie dane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni roboczych). Po usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia Konta.

§3. Dokonywanie zakupów

Towary zamieszczone w Sklepie oraz ich opisy i cena, mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są Cenami detalicznymi (do zapłaty).
Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia i na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena Towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie.
Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości elektronicznej lub ulotce, otrzymywanej przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
Złożenie zamówienia następuje poprzez:
zarejestrowanie się na stronie Sklepu, zalogowanie do istniejącego już Konta Kupującego lub wypełnienie formularza danych dla klientów niezarejestrowanych, zgodnie z zasadami określonymi w §2,
dokonanie wyboru właściwego towaru oraz ilości i dodanie go do Koszyka,
wyborze płatności i sposobu dostawy zamówienia,
kliknięcie przycisku „Płacę”.
Do ceny zamówienia Sprzedawca dolicza cenę dostawy Towaru, po uprzednim wskazaniu przez Kupującego sposobu dostawy.
W przypadku składania zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną osoba fizyczna upoważniona składa oświadczenie, iż jest uprawniona do jej reprezentowania.
Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Odwołanie zamówienia lub zmiany zamówienia – zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj towarów) – Kupujący może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny list e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.
Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, oraz po zapłaceniu Ceny za Towar potwierdzi zawarcie umowy na odległość.
Sprzedawca zobowiązuje się dbać, aby informacje o dostępności podane przy prezentowanych towarach i usługach były aktualne. W razie braku dostępności zamówionego towaru Kupujący otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalą dalszy sposób postępowania (dłuższy okres oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).

§4. Płatności

Kupujący zapłaci Cenę Całkowitą oraz Koszty Dostawy Sprzedawcy w wysokości wskazanej w Serwisie, za pośrednictwem którego dokonuje on zakupu Towaru. Przed złożeniem Zamówienia Kupującemu zostanie wyświetlona suma Ceny Całkowitej oraz Kosztów Dostawy
Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostaw towarów;
przelew bankowy na konto Sprzedawcy, podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia
przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie;
płatność kartą upominkową.
Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
Płatności w formie przelewu bankowego bez pośrednictwa systemów płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od otrzymania elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku płatności w powyższym terminie zamówienia zostaje automatycznie anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu.
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez kupującego w trakcie dokonywania płatności za zamówienia za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. c) i d) są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury tych podmiotów używającej bezpiecznych technik. Sprzedawca nie posiada dostępu do powyższych informacji, w szczególności dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2,
Karty upominkowe są emitowane przez Sprzedawcę.
Każda Karta upominkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności.
Karty upominkowe mogą być nabywane przez Kupujących w taki sam sposób jak towary Sprzedawcy z wykorzystaniem konta Kupującego. Dostarczenie Karty upominkowej następuje poprzez wysłanie jej fizycznego egzemplarza lub przesłanie jej elektronicznej wersji na adres e-mail Kupującego lub wskazany przez Kupującego adres osoby obdarowanej.
Karty Upominkowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach.
W przypadku wykorzystania Karty upominkowej Klient może zapłacić za zamówione towary do wartości nominalnej Karty upominkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie upominkowej w przeznaczonym do tego okienku formularza zamówienia.
Karta upominkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności.
Karta upominkowa może być wykorzystana wielorazowo wyłącznie w razie wykorzystania Karty upominkowej w celu zapłaty za towar o wartości niższej niż wartość nominalna Karty upominkowej. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części, będzie on mógł ją jednak wykorzystać w celu zapłaty za inny towar.
Karta upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której płatność za towar została dokonana przy wykorzystaniu Karty upominkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości nominalnej Karty upominkowej, a w wypadku zapłaty za towar o wartości niższej niż wartość nominalna Karty upominkowej Klient traci uprawienie do wykorzystania pozostałej kwoty w celu zapłaty za inny towar. Kupujący nie jest uprawniony do żądania w tym zakresie wypłaty w pieniądzu.

 

Sposoby płatności:
a) poprzez system płatności elektronicznych Dotpay;
b) przelewem na rachunek bankowy: 
Galeria Klimy Bocheńskiej
ul. Syta 179a
02-987 Warszawa
nr konta: 78 1950 0001 2006 0057 7043 0001 (Idea Bank);
tytuł:
c) PayPal i kartą kredytową;

 

§5. Dostawa

Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy zamówionego Towaru poprzez: przesyłkę pocztową lub dostawę kurierem.
Sklep ma możliwość realizacji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w takim wypadku dostawa będzie wykonywana za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kuriera.
Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.

Dostawa towarów realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Kupującego
Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
Sprzedawca przystępuje do realizacji dostawy zamówionego Towaru po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności za zamówiony Towar.
Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

 

Realizacja wysyłki zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Opłata za wysyłkę wynosi 15 złotych brutto.
Istnieje możliwość wysyłki za granicę – koszty są ustalane w zależności od rozmiaru przesyłki i kraju docelowego.
Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. W przypadku, gdy produkt jest dostępny w magazynie, realizacja zamówienia wynosi do 5 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy.
Przewidywany czas dostawy na terenie Polski to maksymalnie 2 dni robocze. Przesyłki zagraniczne obowiązują takie same zasady jak te opisane poniżej (zmienia się jedynie czas realizacji – przybliżony czas wyliczony przez przewoźnika zostanie podany w odpowiedzi na indywidualne zapytanie).
Jeżeli zależy Tobie na konkretnym terminie napisz do nas na infot@boart.store

 

§6. Reklamacje

Sprzedawca odpowiada za niezgodność zamówionego towaru gdy zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia towaru w przypadku, gdy kupującym jest „konsument” w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. Poz. 121 t.j.).
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar wadliwy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym towar został wydany Kupującemu.
Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać zgłoszone z wykorzystaniem poczty e-mail wysyłając wiadomość do Sprzedawcy opisując wadę oraz uzgadniając ze Sprzedawcą sposób usunięcia wady.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce towaru posiadającego wady. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
W reklamacji Kupujący powinien podać niezbędne dane do przeprowadzenia procesu reklamacji tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr zamówienia, opis wady i datę jej wystąpienia.

§7. Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość tj. przy wykorzystaniu platformy www.boart.store, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący składa oświadczenie przed upływem 14 dniowego terminu.
Prawo odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy podając niezbędne dane tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr zamówienia. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane z wykorzystaniem Oświadczenia o Odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi jedynie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie jest wiążący dla Kupującego. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Strony dokonują niezwłocznie zwrotu wzajemnych świadczeń.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w terminie 14 dni Strony umowy dokonują zwrotu wzajemnych świadczeń.
Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym – Kupujący – Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez www.boart.store, w sposób chroniący towary przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia) oraz w jaki został dostarczony przez Sprzedającego.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Sklep zwraca na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego – Konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

ZWROTY I REKLAMACJE
Zwrotu produktu można dokonać w terminie 14 dni od daty dostawy, bez podania przyczyny.
Aby dokonać zwrotu produktu bądź zgłoszenia reklamacji należy:
• wydrukować i wypełnić stosowne oświadczenie odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu lub reklamacji: do pobrania TUTAJ
• odesłać produkt wraz z formularzem i dowodem zakupu na nasz adres: BOART.store, Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Mierosławskiego 17/6, 01-633, Warszawa.
• Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki.

 

§8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – a ich przechowanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.
Zgody, o których mowa w ust. 3 powyżej, Kupujący może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Kupujący ma w każdym czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.
§9. Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, reprodukcji i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.

§10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuję się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia jego akceptacji przy składaniu zamówienia.
Kupujący ma prawo pobrać ze strony internetowej Sklepu treść Regulaminu w pliku pdf i zapisać ją na własnym nośniku danych.
Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej e-mailem na adres podany w rejestracji, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Konto Kupującego oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze) od dnia przesłania informacji o nieakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Po ich usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednak w stosunku do każdego indywidualnie oznaczonego Kupującego, Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej, niż z momentem złożenia przez tą osobę lub podmiot oświadczenia o akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 4.